מחירון שירותים נלווים במכון טסטים

מחירון שירותים נלווים במכון טסטים

מחירון שירותים נלווים במכון טסטים

שירות העברת טסט לרכב - המחיר לשירות הכולל לקיחת הרכב מהבית והעברת הטסט. המחיר עד מרחק של 10 ק"מ ממקום הטסט 250 - 100 ₪

הנפקת לוחית רישוי חדשה 60 - 45 ₪

הנפקת לוחית רישוי נוספת לרכב 60 - 50 ₪

החלפת נורה קדמית ברכבהמחיר לנורה קדמית פשוטה לרכב פרטי, כולל עבודה וחלקים 50 - 20 ₪

אפוד זוהר לרכבמחוייב על פי משרד הרישוי לכל רכב 30 - 15 ₪

משולש אזהרה 50 - 30 ₪