מחירון בדיקות רכב

מחירון בדיקות רכב

  • בדיקת רכב לפני קניההמחיר לבדיקת רכב פרטי והינו מחיר ממוצע שנבדק בקרב מכוני טסט ברחבי הארץ 700 - 350 ₪
  • בדיקת רכב יוקרתי לפני קניה 1,500 - 750 ₪
  • בדיקת רכב מסחרי לפני קניה 1,000 - 600 ₪
  • בדיקת רכב לאחר תאונה 750 - 500 ₪
  • בדיקת בלמים במכון הרישויהמחיר לבדיקת בלמים ואישורם 150 - 120 ₪
  • הטבעת מספרי שלדה ומנוע 280 - 160 ₪